Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Individualisering sportdeelname neemt verder toe

Mulier instituut (2022-02-17)

Sinds 2001 beoefenen volwassen Nederlanders steeds vaker sporten waar geen anderen voor nodig zijn. Dat blijkt uit een data-analyse van het Mulier Instituut.
 

Wat vinden Nederlanders van hun beweeggedrag?

Kenniscentrum sport en bewegen (2022-01-20)

Hoe schatten Nederlanders eigenlijk hun beweeggedrag in? Deze nieuwe factsheet geeft hier een antwoord op. Via een peiling hebben we Nederlanders gevraagd naar hun beweeggedrag, de effecten van bewegen en wat hen zou helpen meer beweging in de dag te brengen. Wist je bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de Nederlanders denkt voldoende te sporten en bewegen?
 

Als buurtsportcoach meer weten over de waarde van sport en bewegen?

Kenniscentrum sport en bewegen (2022-01-04)

Buurtsportcoaches (en cultuurcoaches) zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de maatschappij. Zo vervullen zij niet alleen een ontzettend belangrijke rol als het gaat om mensen in beweging te krijgen, maar ook om mensen in beweging te houden. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft bijgedragen aan een factsheet van sportindebuurt.nl, waar jij als buurtsportcoach meer informatie krijgt over de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen. 
 

Handreiking 'Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein' gepresenteerd

Kenniscentrum sport en bewegen (2021-06-23)

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gepresenteerd. Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals om armoede te signaleren en gezinnen in armoede te ondersteunen en te stimuleren. Met daarin ook aandacht voor het bevorderen van een leefstijl die eraan bijdraagt dat kinderen, jongeren en ouders lichamelijk gezond en fit zijn. De lancering van de handreiking plaveit wegen om juist nu vanuit de sport in gesprek te gaan met sociale professionals die werken met gezinnen en geldzorgen. 
 

Belang van sport en bewegen wordt niet serieus genomen in coronacrisis

NOC*NSF (2021-04-29)

Opnieuw blijkt uit onderzoek dat de coronacrisis zware impact heeft op de sportdeelname in Nederland. Ruim de helft (52%) van de Nederlanders is tijdens de coronacrisis minder gaan sporten of zelfs helemaal gestopt. Daarnaast voelt 43% van de Nederlanders zich fysiek minder fit, op mentaal vlak geldt dat voor 41% van de Nederlanders. Bij Nederlanders die minder zijn gaan sporten of gestopt zijn is dat percentage zelfs nog hoger: fysiek (57%) en mentaal (49%). Dat blijkt uit onderzoek ‘Sportgedrag en effecten coronapandemie’ over de maand maart 2021, uitgevoerd door Kantar in opdracht van NOC*NSF
 

Lees meer

Gevolgen van de coronacrisis voor sportverenigingen

Mulier instituut (2020-06-03)

Op donderdag 12 maart 2020 zijn de eerste beperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus voor sportverenigingen in Nederland aangekondigd. In opdracht van NOC*NSF en in afstemming met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), het ministerie van VSW en diverse sportbonden heeft het Mulier Instituut de gevolgen van de coronacrisis voor Nederlandse sportverenigingen en de behoefte aan ondersteuningsmaatregelen in kaart gebracht. Het onderzoek vond plaats in de periode van 1 tot en met 13 april 2020. 
 

Lees meer

Impact van corona op het werk van buurtsportcoaches

Mulier instituut (2020-05-14)

Om de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) te beperken heeft de overheid allerlei maatregelen genomen. Dit heeft veel invloed op de werkzaamheden van buurtsportcoaches. Het Mulier Instituut heeft onderzoek gedaan naar de impact COVID-19 op het werk van buurtsportcoaches. De factsheet geeft de resultaten weer van een peiling onder buurtsportcoaches. Daarnaast zijn interviews gehouden met werkgevers van de buurtsportcoaches.
 

Lees meer

Hardlopen: Grenzen aan groei.

Mulier instituut (2020-02-06)

Na een jarenlange groei van de hardloopsport, neemt de deelname sinds 2015 af. Gezien de grootte en de dynamiek van de Nederlandse hardloop(evenementen)markt is het gewenst dat opnieuw de balans wordt opgemaakt ten aanzien van de deelname aan hardlopen en hardloopevenementen in Nederland. Met steun van het Ministerie van VWS hebben het Mulier Instituut en IWAM B.V. onderzoek gedaan naar de aanbodzijde van de hardloopmarkt, waarbij de ontwikkeling van de deelname aan hardlopen in Nederland en de ontwikkeling van het aantal finishers en gemiddelde finishtijden van Nederlandse hardloopevenementen zijn geschetst. Daarnaast zijn implicaties voor het beleid van organisatoren van hardloopevenementen verkend.
 

Lees meer

De gezondere sportkantine in 2019

Mulier instituut (2020-01-24)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van JOGG (initiatiefnemer Team:Fit) de stand van zaken in beeld gebracht met betrekking tot het aanbod in sportkantines onder sportverenigingen.

Met de resultaten kan JOGG aandacht vragen voor een gezond aanbod bij sportverenigingen en gericht de ondersteuning aan sportverenigingen verbeteren om meer gezondere sportkantines te creëren.

Alle verenigingen van het Verenigingspanel (ongeveer 2.200 sportverenigingen) zijn voor deelname aan het onderzoek uitgenodigd. In het voorjaar van 2019 zijn zij bevraagd over het assortiment in de sportkantine en het rook- en alcoholbeleid bij hun vereniging. In totaal hebben 439 verenigingsbestuurders de vragen ingevuld.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Ruim twee derde van verenigingsbestuurders geeft aan dat hun eigen kantine (69%) of horeca bij de sportaccommodatie (65%) merendeels ‘minder gezond’ aanbod dan ‘gezond aanbod’ heeft (69%). Dit is ten opzichte van 2014 en 2016 nagenoeg ongewijzigd. In de exploitantenhoreca is het aandeel kantines met overwegend gezond aanbod iets gestegen (5% in 2014 naar 14% in 2019).
  • Ruim een derde van de verenigingsbestuurders is van mening dat sportverenigingen consumptie van gezondere producten in de sportkantine moeten stimuleren (38%). De helft van de verenigingsbestuurders is hierin neutraal (46%).
  • In drie vijfde van de verenigingskantines en twee vijfde van de exploitantenhoreca zijn maatregelen in het kader van gezondere producten genomen, zoals zorgen dat water voor iedereen makkelijk in de kantine te verkrijgen is.
  • Ruim een kwart van de verenigingsbestuurders heeft geen wens voor een gezondere sportkantine.
  • De meeste verenigingsbestuurders geven aan dat in hun verenigingskantine beleid is over verantwoord alcoholgebruik en roken.

Lees meer

Beweging in de type 2-diabeteszorg

Mulier instituut (2020-01-19)

Zorgverleners ervaren dat bewegen in de zorg voor mensen met type 2 diabetes een belangrijk, maar ‘heikel’ onderwerp is. Verhalen van patiënten illustreren dat zij op onbegrip stuiten en dat de zorg niet altijd op hun behoeften aansluit. Om deze perspectieven dichter bij elkaar te brengen, is op basis van wetenschappelijk onderzoek het werkboek ‘Beweging in de type 2-diabeteszorg’ voor zorgverleners ontwikkeld. In dit werkboek staan praktische reflectieoefeningen voor professionele zorgverleners, die mensen met type 2 diabetes adviseren, stimuleren of begeleiden op het gebied van bewegen, om na te denken over de manier waarop zij ‘beweegzorg’ verlenen en hoe zij tot hun aanpak komen. Deze oefeningen kunnen ook gebruikt worden voor intervisie met collega’s of om gesprekken met patiënten op een andere manier in te vullen. De oefeningen worden afgewisseld met wetenschappelijke achtergronden en ervaringsverhalen van patiënten en zorgverleners. Doel van het werkboek is om bewegen een ‘comfortabeler’ onderwerp binnen de zorg te maken en zo zorgverlening te verbeteren en het werkplezier van zorgverleners te vergroten. Dit project is mogelijk gemaakt met een subsidie van ZonMw (VIMP) en gebaseerd op resultaten uit het NWO-onderzoek

Lees meer

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019

Mulier instituut (2020-11-18)

Uit de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019| Mulier Instituut zijn de volgende gegevens samengevat over de huidige situatie.
 
1. In totaal nemen 347 gemeenten in Nederland deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. Op 1 september 2019 zijn in totaal 3.400 fte buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches gerealiseerd (93% van de vooraf vastgestelde 3.667 fte). Daarvan is 2.834 fte functionarissen bij 344 gemeenten werkzaam vanuit de sector sport en bewegen en 566 fte functionarissen bij 281 gemeenten vanuit de sector kunst en cultuur.
2. 201 gemeenten (58%) hebben op 1 september het te realiseren aantal fte functionarissen gehaald. De deelnemende gemeenten verwachten op 31 december 2019 3.578 fte gerealiseerd te hebben (98%). 82 gemeenten (23%) geven aan op 31 december de norm niet te halen, het gaat hierbij om 89 fte.
3. Op 1 september 2019 zijn 5.800 personen werkzaam als functionaris.
4.  In 98 procent van de gemeenten leggen de functionarissen voor sport een verbinding met het primair onderwijs en in 96 procent van de gemeenten met sportaanbieders. Vanuit cultuur wordt vooral de verbinding gemaakt met het primair onderwijs (92%) en met organisaties uit de kunst- en cultuursector (87%). Vanuit sport is in 42 procent van de gemeenten ook sprake van een verbinding met culturele organisaties.
5. In 55 procent van de gemeenten waarin vanuit de sector sport en bewegen functionarissen in het onderwijs worden ingezet, hebben de functionarissen de taak om zelfstandig les te geven. In totaal worden 1160 personen als vakleerkracht bewegingsonderwijs ingezet. Vanuit de sector kunst en cultuur hebben in 34 procent van de gemeenten functionarissen de taak om op scholen zelfstandig les te geven. Het gaat hierbij om 420 personen die als vakleerkracht kunst en cultuur werkzaam zijn.
6. Functionarissen worden vooral ingezet op de doelgroepen kinderen (89%), jongeren (79%), ouderen (78%) en personen met een beperking (74%). Qua omvang is de inzet veruit het grootst voor kinderen van 0 tot 12 jaar (1.598 fte).
7. Gemeenten hebben veel moeite met het beantwoorden van de vraag hoeveel unieke deelnemers zij met de inzet van buurtsportcoaches bereiken. Aantallen lopen sterk uiteen, concrete monitoring op deze cijfers vindt nauwelijks plaats.
8. Op 1 september 2019 zijn 3.263 fte functionarissen in (loon)dienst (96%). Het merendeel van de fte is aangesteld bij niet-commerciële organisaties in de sectoren sport, welzijn en cultuur. 137 fte (4%) werkt niet in loondienst, maar wordt ingehuurd als zzp’er.
9. De meeste functionarissen worden ingezet op hbo 5-niveau. Functionarissen die vanuit de sector kunst en cultuur werkzaam zijn, werken relatief vaker op het functieniveau hbo-5 dan functionarissen vanuit de sector sport en bewegen.

10. Voor 47 procent van alle formatieplaatsen in Nederland (1.590 fte) zijn de salariskosten van de functionarissen lager dan het normbedrag van 50.000 euro en voor 53 procent (1.810 fte) is het gelijk aan het normbedrag of hoger.

Lees meer

Hoe zien sportverenigingen hun toekomst?

Mulier instituut (2020-10-28)

Ongeveer vier op de tien sportverenigingen in Nederland maken zich nauwelijks zorgen om het voortbestaan van de vereniging en zien de toekomst van hun vereniging (zeer) zonnig in (44%). Bijna de helft van de verenigingen (45%) ziet de toekomst niet positief in, maar is ook niet somber. Dit blijkt uit de factsheet van het Mulier Instituut. De meeste van deze verenigingen geven aan uitdagingen te zien voor het voortbestaan van de vereniging, maar verwachten dat ze de uitdagingen aankunnen. Kleine verenigingen (≤ 100 leden, 15%), verenigingen van semi-individuele sporten (12%), met binnensporten (12%) en zonder eigen accommodatie (16%) zijn het vaakst negatief over hun toekomst. Het aandeel sportverenigingen dat de toekomst van de vereniging negatief inziet is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld (van 6% in 2009 naar 11% in 2019).

Lees meer