Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

PTSS in relatie tot sporten en bewegen

Mulier Instituut (2022-09-12)

Steeds meer mensen hebben een Posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Mensen met PTSS hebben last van depressieve en angstgevoelens, prikkelbaarheid en vermijdingsgedrag. Sport en bewegen kan helpen om deze klachten te verminderen.
  

Lees meer 

Fonds Gehandicaptensport en NOC*NSF lanceren sport- en beweegdeelname Index voor mensen met een beperking

NOC*NSF (2022-07-21)

Fonds Gehandicaptensport en NOC*NSF hebben de handen ineengeslagen om de sportdeelname van mensen met een beperking in kaart te brengen. De resultaten laten zien dat met name jongeren met een beperking veel minder sporten dan jongeren zonder beperking.
  

Lees meer 

Weinig vooruitgang in sport- en bewegdeelname van mensen met een beperking

Mulier Instituut (2022-01-25)

Mensen met een beperking voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijnen. Ook sporten, fietsen en wandelen ze minder vaak in hun vrije tijd dan mensen zonder beperking. Sinds 2001 zien we alleen bij wandelen een groei in deelname. Dit geldt zowel voor mensen met als zonder beperking. Dit blijkt uit een trendanalyse van de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking die het Mulier Instituut in samenwerking met het RIVM in 2021 heeft uitgevoerd.
  

Lees meer 

Aandacht van sportbonden voor inclusief sporten en bewegen

Mulier Instituut (2021-06-08)

In 2018 werd het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Een van de pijlers van dit akkoord is Inclusief sporten en bewegen. De doelstelling is: “dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen.  Meer dan de helft van de 77 sportbonden in Nederland heeft aandacht voor sporters met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar inclusief sporten en bewegen voor mensen met een beperking.
  

Lees meer 

Whitepaper sport en bewegen voor mensen met een beperking

Kenniscentrum Sport en Bewegen (2020-06-30)

Sport en bewegen kan zowel voor mensen met een beperking als voor de gemeente bijdragen aan verschillende doelen, zoals: gezondheid, participatie en kwaliteit van leven. Echter is het niet altijd vanzelfsprekend dat mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking een passend sport- of beweegaanbod in hun directe omgeving vinden. Om het gemeentelijk beleid te versterken heeft het Kenniscentrum Sport en Bewegen de feiten en cijfers op een rij gezet. De whitepaper die is ontwikkeld geeft ook handvatten voor versterking van beleid.
 

Lees meer

Beweging in de type 2-diabeteszorg

Mulierinstituut (2020-01-19)

Zorgverleners ervaren dat bewegen in de zorg voor mensen met type 2 diabetes een belangrijk, maar ‘heikel’ onderwerp is. Verhalen van patiënten illustreren dat zij op onbegrip stuiten en dat de zorg niet altijd op hun behoeften aansluit. Om deze perspectieven dichterbij elkaar te brengen, i sop basis van wetenschappelijk onderzoek het werkboek ‘Beweging in de type 2-diabeteszorg’ voor zorgverleners ontwikkeld. In dit werkboek staan praktische reflectieoefeningen voor professionele zorgverleners, die mensen met type 2 diabetes adviseren, stimuleren of begeleiden op het gebied van bewegen, om na te denken over de manier waarop zij ‘beweegzorg’ verlenen en hoe zij tot hun aanpak komen.
 

Lees meer

Bewegingsonderwijs en sport in het speciaal onderwijs

Mulier instituut (2019-12-16)

In dit rapport is voor de tweede keer de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs en het schoolsportaanbod in beeld gebracht voor kinderen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. De eerste rapportage verscheen vier jaar terug in 2015. De informatie voor 2019 is verkregen via de schoolleiders van de desbetreffende scholen.

 

Lees meer

Evaluatie jaar van het aangepast sporten

Jonge, M. de, Lindert, C. van (2019-10-04)

Het Gelders Jaar van het aangepast sporten, dat door de provincie Gelderland en de Gelderse Sport Federatie in 2018 is uitgevoerd, heeft sport en bewegen voor mensen met een beperking op de kaart gezet. Dit blijkt uit de evaluatie van het Gelders jaar van het aangepast sporten dat door het Mulier Instituut in opdracht van de provincie Gelderland is uitgevoerd.

Het themajaar is een goede eerste stap geweest om draagvlak en aandacht te creëren voor sport en bewegen voor mensen met een beperking. Betrokkenen zijn tevreden over de communicatiecampagne, maar plaatsen kanttekeningen bij de focus op communicatie. Het is van belang om aandacht te schenken aan de borging van dit draagvlak om langetermijneffecten te bereiken, zoals een hogere sportdeelname van mensen met een beperking en meer beleid en aanbod voor deze doelgroep.

Op basis van het interview, aanvullende documenten, en de resultaten van de enquête wordt verder geconcludeerd dat vijf van de negen doelstellingen van het themajaar zijn behaald:

  • Minimaal acht sporters met een beperking hebben zich als ambassadeur ingezet voor het jaar van aangepast sporten door clinics, presentaties en interviews te geven en info op sociale media te delen.
  • 20.000 unieke bezoekers hebben de website www.unieksporten.nl/gelderland-sport-onbeperkt bezocht. 
  • Via minimaal twintig artikelen in regionale bladen en twintig video-items via Omroep Gelderland is publiciteit behaald.
  • Bij minimaal acht evenementen zijn side-events voor sport voor mensen met een beperking georganiseerd. 
  • Sportverenigingen en andere organisaties bieden blijvend mogelijkheden voor sporters met een beperking. Minimaal vijf verenigingen hebben in 2018 een concreet sportaanbod voor mensen met een beperking opgezet, of hun sportaanbod vergroot.
 

Lees meer

Contributiemonitor 2017/2018 (2019). Contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport, 1-meting

Davids, A. Hover, P., Boer de, W., & Schoemaker, J. (2019-08-01)

Betaalbaar sportaanbod is een belangrijk aandachtspunt op de gemeentelijke beleidsagenda. Sportverenigingen kennen vaak een lage financiële bijdrage in vergelijking met andere sportaanbieders. Maar gezien de ontwikkelingen, is het de vraag of dit zo blijft. Wat betekent dit voor groepen met minder bestedingsruimte en een mindere voorkeur voor sport, als contributies hoger worden? Kunnen ze hierdoor uitgesloten worden van sportparticipatie? Tegen deze achtergrond is het van belang in kaart te brengen hoe hoog de contributies zijn en hoe die zich ontwikkelen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is samen met het Mulier Instituut in 2016/2017 begonnen met het meerjarig volgen van de contributies.

Bij voetbal- en tennisverenigingen is sprake van een sterke relatie tussen de contributie van senioren en junioren of pupillen Bij voetbalclub is er sprake van een relatief vaste verhouding tussen deze contributies, ongeacht of het in termen van contributies, een goedkope of dure vereniging betreft.

Tot nu toe zijn de contributies van negen sporten onder de loep genomen. Hockey spant de kroon met gemiddeld 281 euro voor een seniorenlidmaatschap. Ook junioren betalen voor deze sport in vergelijking met de andere meer (255 euro). Tennis, atletiek en voetbal zijn de ‘goedkopere’ sporten. Bij een tennisvereniging betaalt een volwassene gemiddeld 141 euro en een junior nog net geen 80 euro. Bij atletiekverenigingen betalen senioren gemiddeld 172 euro en junioren 144 euro per jaar. Dit komt omdat het bij tennis gebruikelijk is om apart te betalen voor trainingen en competitie en bij atletiekverenigingen soms geen accommodatie gebruikt wordt. Senioren voetballers hoeven gemiddeld nog geen 200 euro per jaar te betalen. De junioren gemiddeld 141 euro. Deze relatief lage contributies gaan wel gepaard met grote verschillen tussen verenigingen binnen de sporten. Tennis-, atletiek- en voetbalcontributies lopen uiteen van rond de 50 euro tot en met ruim boven de 400 euro. 
De meeste sporten hebben een volwassenen contributie tussen de 200 en 250 euro per jaar en een junioren contributie tussen de 150 en 200 euro per jaar. Basketbal en hockey zijn hierbij de uitzonderingen. Bij pupillen (alleen in kaart gebracht bij tennis, voetbal, korfbal en basketbal) ligt dit rond de 100 euro.
Een gemiddeld zwemkaartje kost in Nederland € 4,90. In Zeeland € 4,60.

De contributiemonitor toont behoorlijk wat verschillen in contributies. Sommigen sporten zijn duurder, maar ook binnen een sport gelden uiteenlopende tarieven. De belangrijkste samenhang is die met de stedelijke omgeving. Hoe meer inwoners/bevolkingsdichtheid of hoger opleidingsniveau en kleinere afstand tussen accommodaties, hoe hoger de gemiddelde contributies. Sportbeleid heeft daar een klein beetje invloed op. Gemeenten die hier meer aan uitgeven hebben in de regel ook lagere contributies.

 

Lees meer

Factsheet interventie Zeeland in Beweging

SportZeeland (2019-07-22)

In Zeeland willen we zoveel mogelijk Zeeuwen aan het bewegen krijgen. Samen hebben wij onze ambities uitgesproken in het Zeeuws Sportakkoord. Zeeland in Beweging zet zich in om de beweegparticipatie van inactieve volwassenen met een chronische beperking, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en astma/COPD. In het voorjaar van 2019 is SportZeeland samen met Zeeland in Beweging aan de slag te gaan om de aanpak voor heel Zeeland beschikbaar te maken. Dit is gelukt. In deze factsheet is meer terug te lezen over het programma.

Lees meer

Factsheet interventie Fitavie

SportZeeland (2019-07-22)

In het onlangs gesloten Zeeuws sportakkoord, hebben we met elkaar doelstellingen afgesproken om zoveel mogelijk Zeeuwen aan het bewegen te krijgen. Onlangs is de Fitavie pilot gestart bij TerWeel. Fitavie is een app voor ouderen met bewegingsachterstand. Met deze app willen we in samenwerking met de zorgcentra en eerstelijn- en tweedelijnszorg de focus leggen op o.a. (dementerende) senioren met bewegingsachterstand. In bijgevoegde factsheet lees je alles over deze nieuwe interventie.

Lees meer

Whitepaper - Sport en bewegen voor mensen met een beperking

Kenniscentrum sport (2019-06-25)

Sport en bewegen kan zowel voor mensen met een beperking als voor de gemeente bijdragen
aan verschillende doelen: gezondheid, participatie en kwaliteit van leven. In deze whitepaper zet
Kenniscentrum Sport feiten en cijfers op een rij, geeft tools en handvatten om het gemeentelijk
beleid te versterken en schetst vanuit onderzoek en praktijk wat werkt om mensen met een
beperking in beweging te krijgen en houden.

Lees meer

SROI Sport en Bewegen

Mulier Instituut (2019-06-19)

De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen in Nederland bedraagt naar schatting 1 op 2,51. Dit betekent dat geraamd wordt dat de maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen ruim 2,5 keer hoger zijn dan de investeringen die erin worden gedaan. Dit blijkt uit het onderzoek dat door Rebel en Mulier Instituut in opdracht van Kenniscentrum Sport is uitgevoerd.

De resultaten van het onderzoek zijn door Karin van der Maat van Kenniscentrum Sport op 19 juni gepresenteerd tijdens de werkconferentie van de Vereniging Sport en Gemeenten in Utrecht.

Andere uitkomsten zijn:

  • De totale kosten van sport en bewegen bedragen 4,4 miljard euro terwijl de opbrengsten zijn geraamd op 11,1 miljard euro.
  • De SROI van sport en bewegen verschilt per gemeente: die varieert van 1 op 1,60 tot 1 op 3,40. Gemeentelijk beleid en vooral externe factoren beïnvloeden het sport- en beweeggedrag en daarmee de maatschappelijke opbrengsten en de SROI.
  • Mensen die sporten en bewegen investeren verhoudingsgewijs het meest van alle betrokken partijen. Er zijn voor deze groep ook veel maatschappelijke opbrengsten (o.a. hogere levensverwachting), net als voor het bedrijfsleven (o.a. productiviteit).

Lees meer