Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Erkende beweeginterventies 0-4 jarigen

Alles over sport (2022-07-28)

Op jonge leeftijd is het belangrijk dat kinderen bewegen, maar welke interventies zijn er geschikt voor kinderen van 0-4 jaar oud? In dit artikel worden beweegaanpakken beschreven van kinderen van die leeftijd, die op verschillende plekken naar tevredenheid zijn uitgevoerd.. Bijvoorbeeld binnen de kinderopvang, de wijk en sportvereniging.

Lees meer

Wat bepaalt hoeveel kinderen buitenspelen?

Mulier Instituut (2022-06-29)

Of en hoeveel kinderen buitenspelen hangt af van veel verschillende factoren. Als we buitenspelen willen stimuleren, moeten we met al die factoren rekening houden. Het Mulier Instituut brengt deze factoren in kaart.  

Lees meer

Effecten van bewegen voor kinderen en jongeren

Alles over sport (2022-05-12)

Kinderen die op jonge leeftijd voldoende en gevarieerd bewegen in een uitdagende omgeving hebben gemiddeld betere algemene motorische vaardigheden. De grootste ontwikkeling van de basismotorische vaardigheden vindt plaats tot en met een jaar of 8, maar dit loopt ook nog door tot na de basisschoolleeftijd. 

Lees meer

Een veilig en beweegvriendelijke schoolomgeving

Kenniscentrum Sport en Bewegen (2022-05-12)

Bijna de helft van de kinderen in Nederland zit te veel en beweegt te weinig. Terwijl kinderen niet zijn gemaakt om de hele dag op school binnen te zitten. Een beweegvriendelijke of beweegstimulerende schoolomgeving zou de norm moeten zijn, zodat kinderen meer verleid worden om te bewegen. Maar hoe creëer je een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving?

Lees meer

Nieuw beweegadvies jonge kinderen

Kenniscentrum Sport en Bewegen (2022-03-07)

Voldoende en gevarieerd bewegen draagt bij aan een goede gezondheid, dit geldt voor iedereen. De beweegrichtlijn die bekend is, adviseert hoeveel en welk type beweging nodig is voor een goede gezondheid voor iedereen vanaf 4 jaar. Het nieuwe advies over bewegen is specifiek gericht op kinderen onder de 4 jaar.

Lees meer

Lopen of fietsen naar school levert kwartier extra beweging per dag op

Mulier Instituut (2022-02-16)

Van en naar school wandelen kost kinderen gemiddeld 16 minuten per dag, fietsen gemiddeld 13 minuten. Het stimuleren van wandelen of fietsen van en naar school kan kinderen dus een kwartier extra beweging per dag opleveren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en het RIVM.

Rekenen meest geschikte vak voor bewegend leren

Mulier Instituut (2022-02-07)

Rekenen is volgens vrijwel alle docenten het meest geschikte vak voor bewegend leren. Ook vinden vier op de vijf docenten spelling en taal geschikte vakken om bewegend leren toe te passen. Dat blijkt uit vragenlijstonderzoek van het Mulier Instituut onder voornamelijk groepsdocenten.

Jongens spelen vaker veel buiten dan meisjes

Mulier Instituut (2022-01-20)

Geslacht, leeftijd en etniciteit hangen samen met veel buitenspelen; jongens, jonge kindren (4-6 jaar) en kinderen zonder migratieachtergrond spelen vaker veel buiten dan meisjes, oudere kinderen (10-11 jaar) en kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut op basis van GGD kindmonitoren onder ouders van 4-11 jarigen. 

Hoe staat het bewegingsonderwijs ervoor?

Mulier Instituut (2021-12-07)

Op de website van Sport & Strategie is een artikel verschenen over de stand van zaken in het Nederlandse bewegingsonderwijs. Onderzoeker Sofie Vrieswijk van het Mulier Instituut beantwoordt daar vijf vragen over. Ze gaat in op de nieuwe wettelijke norm, het aantal vakleerkrachten, aandacht voor motorische vaardigheden en de verantwoordelijkheid van scholen. Ook beschrijft ze hoe scholen daarbij via beleid kunnen worden ondersteund.
 

Meer basisschoolkinderen met slechtere motorische vaardigheden na coronalockdown

Mulier Instituut (2021-09-14)

Na de eerste lockdown vanwege corona in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen in Nederland motorisch minder vaardig dan de kinderen van die leeftijd vóór de lockdown. Deze achteruitgang is mogelijk te wijten aan het wegvallen van het georganiseerde beweeg- en sportaanbod voor basisschoolkinderen. Er kon niet meer bij de sportvereniging gesport worden en er waren geen lessen bewegingsonderwijs meer op school.
 

Het belang van goed bewegingsonderwijs

Mulier Instituut (2021-08-02)

In het vakblad Sportaccom is een column verschenen van Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut. Daarin benadrukt hij het belang van bewegingsonderwijs. Er zijn mooie initiatieven om kinderen meer te laten bewegen, maar in de praktijk bestaat het bewegingsonderwijs te vaak nog uit enkel een paar uurtjes in een kleine gymzaal. Via meer verbinding tussen onderwijs en sport, ook qua ruimtelijke voorzieningen, is veel winst te behalen.
 

Handreiking 'Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein' gepresenteerd

Kenniscentrum sport en bewegen (2021-06-23)

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’ gepresenteerd. Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals om armoede te signaleren en gezinnen in armoede te ondersteunen en te stimuleren. Met daarin ook aandacht voor het bevorderen van een leefstijl die eraan bijdraagt dat kinderen, jongeren en ouders lichamelijk gezond en fit zijn. De lancering van de handreiking plaveit wegen om juist nu vanuit de sport in gesprek te gaan met sociale professionals die werken met gezinnen en geldzorgen. 
 

Bouwstenen voor een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving

Kenniscentrum sport en bewegen (2021-06-09)

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft een tipsheet ontwikkeld om een veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving te creëren. Deze tipsheet geeft handvatten en informatie over dit onderwerp. Aan de hand van zes pijlers wordt inzichtelijk gemaakt wat belangrijk is binnen dit thema.
 

Bewegingsonderwijs en sport in het speciaal basisonderwijs

Mulier instituut (2019-12-16)

In dit rapport is voor de tweede keer de stand van zaken rondom het bewegingsonderwijs en het schoolsportaanbod in beeld gebracht voor kinderen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en praktijk onderwijs. De eerste rapportage verscheen vier jaar terug in 2015. 
 

Schoolzwemmen in het speciaal onderwijs

Mulier Instituut (2019-12-15)

In 2019 zijn scholen van het speciaal (basis)onderwijs in de 1-meting bewegingsonderwijs gevraagd naar hun aanbod van schoolzwemprogramma’s. In de factsheet van het Mulier Instituut zijn de uitkomsten van dat onderzoek opgenomen.
 

Lees meer

Armoede onder leerlingen in het basisonderwijs

DUO Onderwijsonderzoek & Advies (2019-12-10)

Bijna tweederde van de basisschoolleraren heeft leerlingen in de klas die in armoede leven. Ze zien dat deze kinderen slechter presteren. Ook is 1 op de 5 leraren gestopt met kringgesprekken, omdat het ‘te pijnlijk’ is dat deze leerlingen tijdens hun weekenden of vakanties niets doen. 

Leraren zien dat leerlingen vaak dezelfde kleren aanhebben, horen in de kringgesprekken dat de kinderen niets met hun ouders doen of zien dat ze met lege broodtrommels op school komen. Dat blijkt uit een enquête onder zevenhonderd basisschoolleraren door DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Gemiddeld leven twee kinderen in een klas in armoede. Hun ouders hebben een inkomen dat net boven de bijstandsnorm ligt. Om te voorkomen dat deze leerlingen op achterstand raken vanwege hun afkomst proberen scholen deze kinderen te helpen. 

 

Lees meer

Trendrapport jeugd, natuur en gezondheid 2012-2019

IVN (2019-11-26)

In de factsheet uit 2012 constateerde Agnes van den Berg twee mogelijk met elkaar samenhangende trends: 1. kinderen komen steeds minder buiten in de natuur, 2. kinderen worden steeds ongezonder. Onderstaande onderzoeken laten zien dat deze twee trends zich de laatste jaren hebben doorgezet. Nederlandse kinderen komen anno 2019 nog minder in de natuur, en ze zijn minder gezond dan in 2012. Dit blijkt uit het trendrapport jeugd, natuur en gezondheid 2012 – 2019 van IVN natuureductie.

Belangrijke onderzoeksresultaten:

1. Het percentage kinderen van 6 – 12 jaar dat elke dag buiten speelt is afgenomen van 20% in 2013 naar 14% in 2018 (Kantar Public, 2018). Er is ten opzichte van. 2013 ook een toename van het aantal kinderen dat minder buiten speelt dan dat zij zouden willen (28% in 2018 versus 19% in 2013).

2. In de jongste leeftijdsgroep van 0 – 6 jaar is het schermgebruik in amper zeven jaar toegenomen van gemiddeld 90 minuten per dag in 2012 tot 106 minuten in 2018 (Nikken, 2018). Bovendien gebruiken kinderen die schermen ook steeds vaker in hun eentje.

3. Van de jongeren van 12-18 jaar voldeed in 2017 31% aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen van minimaal een uur matig intensieve lichamelijke activiteit per dag. In 2012 was dit nog 36% (Volksgezondheidenzorg.info). Voor kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar zijn vooralsnog geen recente gegevens beschikbaar.

4. Bijna de helft van de jongeren binnen het voortgezet onderwijs had in 2017 meer dan één keer per week psychosomatische klachten zoals slaapproblemen (Stevens e.a., 2018). Voor leerlingen op de basisschool was dit 40 procent. Deze percentages zijn tussen 2013 en 2017 stabiel gebleven. Voor meisjes in het voortgezet onderwijs was er wel een stijging in psychosomatische klachten tussen 2005 en 2013 die gestabiliseerd is in 2017.  

 

Lees meer

Hoe zien sportverenigingen hun toekomst?

Mulier Instituur (2019-10-28)

Ongeveer vier op de tien sportverenigingen in Nederland maken zich nauwelijks zorgen om het voortbestaan van de vereniging en zien de toekomst van hun vereniging (zeer) zonnig in (44%). Bijna de helft van de verenigingen (45%) ziet de toekomst niet positief in, maar is ook niet somber. Dit blijkt uit de factsheet van het Mulier Instituut. De meeste van deze verenigingen geven aan uitdagingen te zien voor het voortbestaan van de vereniging, maar verwachten dat ze de uitdagingen aankunnen. Kleine verenigingen (≤ 100 leden, 15%), verenigingen van semi-individuele sporten (12%), met binnensporten (12%) en zonder eigen accommodatie (16%) zijn het vaakst negatief over hun toekomst. Het aandeel sportverenigingen dat de toekomst van de vereniging negatief inziet is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld (van 6% in 2009 naar 11% in 2019).

 

Lees meer

Voorstellen ontwikkelteam Bewegen en Sport

Curriculum (2019-10-10)

Een leven lang met plezier bewegen is de missie voor het nieuwe curriculum. Hiermee wordt bijgedragen aan een actieve en gezonde leefstijl. Als basis voor een leven lang met plezier bewegen is het nodig dat leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en hoe ze hier vorm aan willen en kunnen geven. Zo ontwikkelen ze hun eigen beweegidentiteit, vergroten ze hun mogelijkheden om deel te nemen aan allerlei soorten beweegactiviteiten en leren ze gerichte keuzes maken. ‘Goed leren bewegen, dat is en blijft het belangrijkste doel van het leergebied. Leerlingen maken kennis met een breed aanbod van activiteiten waarin bewegen centraal staat. Zo leren zij, binnen hun eigen mogelijkheden beter bewegen en met elkaar om te gaan.

De wereld van bewegen & sport verandert voortdurend. Er ontstaan geregeld nieuwe activiteiten en sporten, binnen een club, vereniging of daarbuiten. Binnen het nieuwe curriculum is hier ruimte voor en wordt de verbinding gemaakt tussen activiteiten binnen en buiten de school. Gezond bewegen draagt bij aan de kwaliteit van het leven. Meedoen binnen de eigen mogelijkheden en plezier beleven aan succes zijn hierbij het uitgangspunt. Daarbij komt kennis over en bewustwording van gezond en veilig bewegen. Binnen het nieuwe curriculum is een doorlopende leerlijn uitgewerkt van het primair naar het voortgezet onderwijs aan de hand van zes bouwstenen. Dit zijn: leren bewegen, gezond bewegen, bewegen betekenis geven, bewegen regelen, samen bewegen en beweegcontexten verbinden. Voor de bouwsteen Leren bewegen is de leerlijn uitgewerkt aan de hand van beweeguitdagingen zoals balanceren, mikken en hardlopen. Deze beweeguitdagingen vormen gezamenlijk het beschrijvingskader voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Het werken met beweeguitdagingen biedt de mogelijkheid om nieuwe activiteiten een plek in het curriculum te geven. Per leeftijdsfase is er op aanbodsniveau geformuleerd wat er minimaal in het onderwijs aan bod moet komen. De activiteiten waar leerlingen aan deelnemen en waarin de leraar onderwijst zijn niet een doel op zich; het draait om de beweeguitdaging die centraal staat in deze activiteiten.

Samenvattend:

• Een leven lang met plezier bewegen

• Leren bewegen blijft centraal staan

• Deelnemen binnen eigen mogelijkheden

• Vorming van een beweegidentiteit

• Verbinden van bewegen en sport binnen en buiten school

• Belang van gezond bewegen

• Doorlopende leerlijn van po naar vo beschreven in beweeguitdagingen 

 

Lees meer

Factsheet Ambitie van sportverenigingen om te werken aan een thema uit het Nationaal Preventieakkoord

Mulier Instituut (2019-09-30)

Hoewel sportverenigingen een grote rol toebedeeld krijgen om de doelen in het Nationaal Preventieakkoord te behalen, is drie kwart (68%) van de sportverenigingen onbekend met het akkoord. Het doel dat volgend jaar 2500 sportverenigingen rookvrij zijn en een gezonder aanbod in de kantine hebben lijkt niettemin haalbaar.

Dat concludeert het Mulier Instituut na onderzoek bij sportverenigingen naar hun ambities om te werken aan thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord, zoals roken, alcohol en een gezond aanbod in de sportkantine.

Andere bevindingen:

  • In mei van dit jaar waren 1000 sportverenigingen rookvrij en ongeveer 6000 sportverenigingen hebben ambitie om op dit thema slagen te maken. Dit is bijna de helft van de sportverenigingen die een eigen accommodatie of complex beheren (46%).
  • Het doel om volgend jaar bij 2500 sportverenigingen een gezonder aanbod in de kantine te hebben lijkt haalbaar. Eind 2018 waren ongeveer 1500 sportverenigingen aangesloten bij Team:Fit en daarmee aan de slag met een gezondere sportkantine. Ongeveer 4500 sportverenigingen met een eigen kantine hebben de ambitie om in de komende twee jaar te werken aan gezond voedingsaanbod in de sportkantine (33%).
  • Om het doel te behalen dat alle sportverenigingen in 2025 kennis bij barvrijwilligers bevorderen over verantwoord alcoholgebruik, zijn extra stappen nodig. In 2016 gaf 56 procent van de sportverenigingen waar alcohol wordt geschonken aan dat leden een Instructie Verantwoord Alcoholbeleid (IVA) hebben gevolgd. Dit jaar geeft een op de vijf sportverenigingen aan niet of misschien aan dit thema te willen werken.

In 2018 is door meer dan zeventig verschillende partijen het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Hierin staan afspraken over doelstellingen, maatregelen en acties die een bijdrage moeten leveren aan een gezonder Nederland. Het Preventieakkoord focust op drie thema’s: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht en stelt dat organisaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het ontmoedigen van ongezond gedrag en daarmee het realiseren van een gezonde generatie. Hierbij worden ook sportverenigingen als belangrijke omgeving gezien.

 

Lees meer

Lespakket met poolbiljart maakt wiskunde leuker

Mulier Instituut (2019-09-11)

Bijna alle scholieren (96%) die vorig jaar gebruik hebben gemaakt van het lespakket ‘Wiskunde aan de pooltafel’ vinden dat het lespakket de wiskundelessen leuker heeft gemaakt. Ongeveer twee derde van de scholieren is van mening dat het lespakket, onderdeel van het project Smartpool van biljartbond KNBB, de wiskundelessen makkelijker of begrijpelijker heeft gemaakt.

Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut dat in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) het gebruik van de pooltafels in combinatie met het lespakket en de tevredenheid van docenten en leerlingen over Smartpool onderzocht.

Andere belangrijke bevindingen:

  • Een ruime meerderheid van de docenten ziet de waarde van de pooltafels (82% voldoende of goed) en het lespakket (83% voldoende of goed) voor het behalen van de onderwijsdoelen van wiskundelessen. Docenten zijn iets verdeelder (67% voldoende of goed) als het gaat om de bijdrage van het lespakket aan het makkelijker en/of begrijpelijker maken van de wiskundelessen.
  • Docenten zien dat de pooltafels en het lespakket bijdragen aan het verbeteren van de gezelligheid/sfeer op school en de promotie van biljart/poolen onder scholieren.
  • Bijna alle scholieren (97%) geven aan dat ze het leuk vinden om de mobiele, inklapbare pooltafels op school te gebruiken. Twee derde van de scholieren vindt het leuk om de opgaven uit het lespakket te maken. Ongeveer twee derde van de scholieren die gebruik heeft gemaakt van het lespakket vond de opgaven moeilijk.
  • Negen op de tien docenten verwachten dat de mobiele, inklapbare pooltafels ook in de toekomst tijdens lesuren zullen worden gebruikt.
 

Lees meer

Infographic Sam de Waterman

GGD Zeeland & HZ University of Applied Sciences (2019-09-10)

In schooljaar 2017-2018 zijn GGD Zeeland en HZ University of Applied Sciences gestart met Sam de Waterman. Vijftien pilotbasisscholen hebben gedurende acht weken de Sam verhalen voorgelezen in groep 1 en 2 terwijl zij gezamenlijk water dronken. Verpleegkunde studenten van de HZ hebben in deze periode onder begeleiding van het Lectoraat Healthy Region onderzoek gedaan naar het drinkgedrag van kinderen in groep 1 en 2.
 
Na het grote succes van deze eerste pilot, is er in schooljaar 2018-2019 een tweede pilot gestart. In de periode januari tot en met juni kregen elf Zeeuwse basisscholen de kans om samen met Sam het water drinken in de klas te bevorderen. Naast de Sam voorleesboeken, bidons, kleur- en lesplaten is er toen ook gebruik gemaakt van activiteitenkaarten, ontwikkeld door HZ studenten. Ook deze tweede pilot laat zien dat Sam de Waterman zorgt voor een toename in het drinken van water in groep 1 en 2. Voor de resultaten van deze pilot, zie de infographic in de bijlage.
 
Daarnaast zijn er nu al veel scholen op hun eigen manier bezig met het stimuleren van drinken van water. Er is nog steeds veel winst te behalen als het gaat om het drinken van water door kinderen, echter zien wij het aanbieden van de Sam methodiek aan alle scholen niet meer als de oplossing.  De implementatie van het project is inmiddels gestopt.  Scholen die zelf aan de slag willen met de Sam de Waterman methode kunnen de voorleesboeken, kleur- en spelplaten nog wel bestellen via 
www.samdewaterman.nl. 
 

Lees meer

Factsheet Gezonde School (1 september 2019)

GGD Zeeland & SportZeeland (2019-09-01)

Op 1 september 2019 telde Zeeland maar liefst 48 scholen met een vignet Gezonde School. De Gezonde School-aanpak biedt scholen een handvat om de gezondheid van leerlingen structureel te bevorderen.

De scholen hadden samen 62 themacertificaten. Tenminste een themacertificaat is nodig om het vignet Gezonde School te behalen. Dit vignet is drie jaar geldig.

Gezonde School is een project van GGDZeeland en SportZeeland. Regelmatig brengen zij factsheets uit over de status in Zeeland. Hierbij de nieuwste factsheet.

 

Lees meer