Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen hebben we een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig. Om aan de gevolgen van klimaatverandering te werken, hebben we het klimaat akkoord ondertekend. In heel Nederland worden maatregelen genomen en ook in de sportsector gaan we in versneld tempo verduurzamen. Dat levert behalve veel energie, ook geld én een gezonde sportomgeving op.

Vraag nu een gratis verduurzamingstraject aan!
Aan de slag met verduurzamen? Aanmelden voor een kosteloos begeleidingstraject kan nu via SportZeeland. Klik op onderstaande button of mail naar g.schram@sportzeeland.nl. 

Inspiratiesheet duurzame sportinfrastructuur

De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodatie wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en in de toekomst zijn alle sportaccommodaties duurzaam. Vanuit de Vereniging Sport en Gemeenten is een inspiratiesheet duurzame sportinfrastructuur ontwikkeld. Hierin zijn ambities geformuleerd voor de komende jaren. Om de ambities te realiseren zijn voorbeelden en mogelijke interventies geordend per programmalijn.

Duurzame sportaccommodaties

Bent u als sportvereniging, stichting of gemeente eigenaar of beheerder van een sportaccommodatie? Dan weet u dat de energielasten zwaar op de begroting drukken. Duurzaamheidsmaatregelen kunnen een flinke besparing opleveren. Bijvoorbeeld zonnepanelen, led- verlichting of bouwtechnische en installatietechnische verbeteringen zijn een slimme investering voor de toekomst. Dit platform geeft ook inzicht in financieringsmogelijkheden die landelijk en lokaal beschikbaar zijn. En natuurlijk tonen we inspirerende praktijkvoorbeelden van verenigingen die de stap naar het realiseren van energiebesparende maatregelen al hebben gezet. Dit platform richt zich, naast individuele accommodaties, ook op duurzame initiatieven waarbij sportverenigingen, stichtingen en gemeenten de samenwerking zoeken om vanuit een collectieve aanpak tot duurzame sportaccommodaties te komen.

Meld uw vereniging nu aan voor een kosteloze scan en begeleidingstraject

Verduurzamen van sportaccommodaties hoeft niet ingewikkeld te zijn!

Sporten in een schone, veilige omgeving is een voorwaarde om maximaal en duurzaam te kunnen genieten en presteren. Ook duurzame sportaccommodaties dragen bij aan een duurzame samenleving. De sport is zich daarvan bewust en bereid daaraan een bijdrage te leveren. Duurzaamheid is in onze samenleving immers niet meer weg te denken. Duurzaam verenigen betekent dat bij alle activiteiten wordt gestreefd naar optimale winst voor mens, milieu én clubkas. Het doel is het versterken van de vereniging voor haar leden en de (directe) omgeving. Nu en in de toekomst.

Kennis, ervaring en netwerk
Er zijn zeker wel sportverenigingen die zelf aan de slag gaan met het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Maar ze zijn schaars. Niet alleen omdat dergelijke trajecten over het algemeen behoorlijk wat tijd en geld kosten. Ook omdat er niet zo heel veel bestuursleden en vrijwilligers zijn die het leuk of interessant vinden om hier, naast het organiseren van hun sport, mee bezig te zijn. En dan ook nog eens over voldoende kennis beschikken en een netwerk hebben om een degelijk project aan te pakken. SportZeeland heeft die kennis, ervaring en het netwerk wel en begeleidt sportverenigingen kosteloos om te komen tot een duurzame sportaccommodatie.

Kosteloze begeleiding
Dankzij het Ministerie van VWS, het Zeeuws Sportakkoord en Stichting Zeeuwse Publieke Belangen kunnen Zeeuwse sportverenigingen zich bij SportZeeland melden voor gratis ondersteuning en advies bij het realiseren van energiebesparende maatregelen op hun accommodatie (denk aan ledverlichting, zonnepanelen en warmte oplossingen). Een specialist doorloopt met de vereniging een verduurzamingstraject, dat begint bij inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en het formuleren van ambities van de vereniging tot aan de realisatie ervan. Doel: sportaccommodaties voldoen gefaseerd en verantwoord aan de CO2 reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord én behalen financieel voordeel door lagere energielasten voor de club! Een win-winsituatie dus.

Aanpak SportZeeland
De dienstverlening van SportZeeland kent verschillende belangrijke elementen. Naast de eerdergenoemde loketfunctie, werkt SportZeeland met een bewezen aanpak om een sportorganisatie vanuit inzicht tot realisatie van duurzame maatregelen te brengen. Kort omschreven gaat het hierbij om de volgende processtappen:

 • Inzicht aan de hand van een energierapportage door derden (partnernetwerk SportZeeland)
 • Analyseren rapportage en matchen adviezen met wensen vanuit sportorganisatie
 • Opstellen plan van aanpak
 • Begeleiding offertetraject
 • Doorvertaling plan van aanpak naar businesscase (financieringsplan)
 • Nazorg en vraagbaak tijdens realisatie

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed
Naast de procesbegeleiding bij sportorganisaties is het cruciaal om ook gemeenten te adviseren en activeren om te komen tot duurzaamheidsbeleid voor maatschappelijk vastgoed. In het verlengde van het beleidselement, adviseert SportZeeland ook over mogelijke oplossingen met betrekking tot de versnipperde eigendomsverhoudingen tussen gemeenten, verenigingen en stichtingen en de daarbij behorende verantwoordelijkheid in het verduurzamingsproces. Met name voor buitensportaccommodaties vormt dit een essentiële succesfactor in de realisatie van de ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Resultaat

 1. Sociaal
  Het sociale rendement is primair terug te vinden in het feit dat sportorganisaties in de energietransitie een belangrijke voorbeeldfunctie hebben in de bewustwording onder haar achterban. Sportorganisaties vormen een prominente sociale ontmoetingsplaats voor particulieren en het lokale bedrijfsleven en hebben vanuit dit oogpunt een stimulerende werking in de energietransitie binnen de particuliere en zakelijke sector.
  Daarnaast vormt de energiebesparing en opwekking van groene energie een directe positieve bijdrage aan een beter milieu en daarmee verbetert het de leefbaarheid in de omgeving.

   

  Bovendien zorgen kostendalingen voor sportorganisaties ervoor dat zij de sport betaalbaar kunnen houden voor de lokale samenleving, waardoor ook kwetsbare en minder welvarende bevolkingsgroepen in staat blijven om te participeren in het verenigingsleven.

 2. Economisch
  De praktijk leert ons dat de eerste fase in het verduurzamingsproces een sportorganisatie gemiddeld tussen de € 4.000 en € 7.000 besparing op de energielasten per jaar op levert.
  De gemiddelde investering in de eerste fase van het verduurzamingsproces betreft € 20.000 – € 25.000. De filosofie is om primair te werken met lokale leveranciers en installateurs. Hierdoor wordt de lokale economie flink gestimuleerd.
 3. Sportief
  De energielasten vormen gemiddeld 20% van de totale kosten op de begroting van een sportorganisatie. Door de besparingen op de energielasten verbetert de financiële positie en groeit de toekomstbestendigheid van de sportorganisatie.
  De verbeterde financiële positie biedt sportverenigingen tevens de ruimte om een bredere maatschappelijke functie te bekleden en dat komt ten goede van het sportaanbod.

Aanmelden
Aan de slag met verduurzamen? Aanmelden voor een kosteloos begeleidingstraject kan nu via SportZeeland. Klik op onderstaande button of mail naar g.schram@sportzeeland.nl. 

Expertise SportZeeland
Sinds december 2020 vormt het verduurzamen van sportaccommodaties een van de thema’s binnen SportZeeland. Hierbij focust SportZeeland zich op de energietransitie binnen de Zeeuwse sportsector.
Contactpersoon
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze collega Gerben Schram.