Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Nieuws

Sport en bewegen belangrijk voor een gezonde en energieke gemeente

Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement
op. Sport verbroedert niet alleen, het vergroot ook de kwaliteit van leven, laat ziekteverzuim dalen,
arbeidsproductiviteit stijgen, levensverwachting groeien en criminaliteitscijfers dalen. Kortom, investeren
in sport en bewegen is investeren in een gezonde en energieke gemeente.


Dit is de centrale boodschap waarmee het Sportcampagneteam NL de kracht van sport en gemeente wil
laten zien in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Om de kracht van sport en
bewegen op lokaal niveau te laten zien heeft de sport- en beweegsector de handen ineengeslagen. Het
Sportcampagneteam NL is een samenwerking van NOC*NSF, de sportbonden, Platform Ondernemende
Sportaanbieders, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten en met medewerking van het
Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.


“Ook in Zeeland zetten we ons voor Sport en Bewegen voor iedereen.”


De daadwerkelijke campagne van de gemeenteraadsverkiezingen gebeurt op lokaal niveau. Door
vrijwilligers, bestuurders en ondernemers (van de vereniging tot de sportschoolhouder en de
bootcampinstructeur) in de sport. Tijdens de Sportcampagne leveren lokale campagneteams input voor de
verkiezingsprogramma’s en organiseren zij in aanloop naar de verkiezingen een werkbezoek of sportdebat
in hun gemeente. Het Sportcampagneteam NL faciliteert hen daarin. Bijvoorbeeld met
campagnematerialen, de website www.sportcampagne.nl of door het aanleveren van concrete ideeën die
bijdragen aan een energieke en gezonde gemeente.


Marc van den Tweel – Algemeen directeur NOC*NSF: “De gemeenteraadsverkiezingen zijn een belangrijk
moment voor de sport- en beweegsector. De keuzes van het nieuwe gemeentebestuur hebben namelijk
invloed op het lokale sport- en beweegbeleid voor de komende vier jaar. En dus op de 24.000 lokale
sportverenigingen, 12.000 ondernemende sportaanbieders en op 1,5 miljoen vrijwilligers in de sport. Als
sector willen we graag laten zien dat sport en bewegen bijdragen aan de oplossing van uitdagingen die
gemeenten hebben. Integraal, door alle domeinen van gemeentelijk beleid heen. ”

Sport en bewegen voor iedereen


Sport en bewegen helpt om mensen gezond te houden en vitaler te worden. Investeren in sport en
bewegen draagt bij aan de gezondheid en welzijn van inwoners van gemeenten en levert daarbij een
onmisbare bijdrage aan het sociaal domein. Van den Tweel vervolgt: “De coronapandemie heeft ons
duidelijk gemaakt dat een fitte en weerbare bevolking geen luxe is. 50% van de Nederlanders heeft
overgewicht en 51% voldoet niet aan de beweegrichtlijn van 2,5 uur matig intensief bewegen per week
voor volwassen en 1 uur per dag voor kinderen. Om de uitdagingen voor de komende decennia aan te
kunnen hebben we de komende jaren een fitte (beroeps)bevolking nodig. Sport en bewegen zijn
onmiskenbaar belangrijk om daar aan te werken. Zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen is dan
belangrijk.” In de Sportcampagne vertaalt zich dat in een oproep aan gemeenten om te investeren in de
professionalisering van de sport- en beweegsector en in een toeleiding vanuit en samenwerking met
onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg. Door goede samenwerking tussen de sport- en beweegsector,
gemeenten, onderwijs, kinderopvang, welzijn en de zorgsector zal de drempel om te gaan sporten en
bewegen voor velen verdwijnen. Alleen dan wordt sporten en bewegen ook toegankelijk, plezierig en veilig
voor jeugd en mensen met een gezondheid- of sociale achterstand.

Duurzame en inclusieve sportaccommodaties

Gemeenten staan de komende jaren voor keuzes op het gebied van woningmarkt, energietransitie en
infrastructuur. Naast het sociaal domein levert investeren in sport in bewegen een belangrijke bijdrage aan
het ruimtelijk domein. Van den Tweel: “Sport en bewegen meenemen in ruimtelijke inrichting zorgt voor
een omgeving die uitnodigt om te bewegen. Het zorgt niet alleen voor een aantrekkelijke leefomgeving,
maar stimuleert ook de gezondheid van de inwoners.” Het Sportcampagneteam NL nodigt gemeenten
daarom uit om te investeren in duurzame en inclusieve sportaccommodaties en sportaanbieders
professioneel te ondersteunen in hun verduurzamingsambities. Investeren in duurzame
sportaccommodaties zorgt wat hen betreft zowel voor betere en modernere gebouwen als verduurzaming
van de gemeente. Als de gemeente hier een faciliterende rol in speelt, zowel qua financiering als qua
samenwerking met bouwers, beheerders en sportaanbieders kan verduurzaming versnellen. Investeren in
een inclusieve openbare ruimte zorgt voor beter toegankelijke speeltuinen of hardlooproutes voor
slechtzienden.

Inspirerende evenementen en sterke teamcompetities

De juiste profilering van een gemeente is belangrijk, hetzelfde geldt voor een aantrekkelijk leef- en
vestigingsklimaat en een sterke regionale economie. Investeren in sport en bewegen kan hierbij helpen.
Bijvoorbeeld door het faciliteren van sportevenementen, door in te zetten op sterke teamcompetities of de
juiste omgeving voor talenten. Van den Tweel: “Sport zorgt niet alleen voor meer bezoekers aan een
gemeente, het draagt ook bij aan een vitaal en energieprofiel met een uitstraling waar mensen graag bij
willen horen.”

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *