Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Corona Nieuws

Update COVID-19 en sport

De persconferentie dinsdagavond 12 januari jl. van onze minister president, heeft voor de sport geen verandering in de situatie gebracht zoals wij deze sinds december 2020 kennen. Helaas is de verlenging van de maatregelen noodzakelijk om het coronavirus verder terug te dringen. Toch willen wij u graag een update geven over een aantal lopende zaken.

Financieel

De financiële compensatiemaatregelen TVS voor gemeenten voor de kwijtschelding van huur over Q4 2020 (35 miljoen beschikbaar) en TASO voor sportverenigingen over Q4 2020 (25 miljoen beschikbaar) gaan naar verwachting in de tweede helft van februari in werking. 

De regeling voor de zwembaden en ijsbanen over 2020 (beschikbaar 100 miljoen) wordt een SPUK-regeling. Omdat hierbij de jaarcijfers 2020 een belangrijke rol spelen zal deze regeling begin april open gaan. Zodra de definitieve details hiervan bekend zijn zullen wij u uiteraard hierover informeren. 

Inmiddels zijn ook de gesprekken over regelingen voor 2021 gaande. Er wordt vanuit gegaan dat het hier om dezelfde drie hierboven genoemde compensatieregelingen zal gaan. Ook hierover zullen wij u op de hoogte houden.

Topcompetities

Zoals in eerdere updates aangegeven mogen vanaf 17 december jl. topsporters die actief zijn in topsportcompetities weer, onder voorwaarden van het topsportprotocol (https://nocnsf.nl/sportprotocol) in groepen trainen en wedstrijden spelen. Het gaat daarbij om een selecte groep van 1000 voetballers en ca. 5000 topsporters uit andere competities.

Extra programmering voor de jeugd

We hebben in de kerstvakantie mooie initiatieven gezien om in ieder geval voor de jeugd extra (buiten)sportactiviteiten te organiseren. Een consortium bestaande uit de Krajicek Foundation, Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland bieden hiervoor ook een financiële ondersteuning onder de noemer van Wintergames voor extra programmering van lokale sport- en spelactiviteiten, die in samenspraak met jongeren bedacht en georganiseerd worden. Deze regeling loopt nog even door. Actuele informatie hierover kunt u vinden via deze link: https://wintergames2020.nl/ 

Zwemscholen en zwemlessen

Meerdere gemeenten hebben de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) benaderd over een brief die zij hebben ontvangen van de Stichting Water- en Zwemveiligheid met betrekking tot de nood die zwemscholen ervaren. Voor de problematiek van de zwembaden als gevolg van COVID-19 hebben de KNZB (zwemverenigingen), de Nationale Raad voor de Zwemveiligheid (o.a. Zwem ABC), de WIZZ (zwembadexploitanten zoals LACO, Optisport en Sportfondsen Nederland), HISWA-Recron (recreatieparken e.d.), Vaktechnische Commissie Zwembaden (zwembadtechnieken) en Verenging Sport en Gemeenten zich verenigd in een “crisisteam zwembaden”. Hiermee zijn nagenoeg alle ca. 650 publiek toegankelijke zwembaden in Nederland vertegenwoordigd.

Zwemscholen zijn in veruit de meeste gevallen ondernemers die deels huren van de reguliere zwembaden (meestal commercieel tarief), maar vooral gebruik maken van veelal kleinere zwemvoorzieningen in hotels, sauna’s, bij zorginstellingen  en dergelijke. Daarmee zijn zij vergelijkbaar met bijvoorbeeld fitnessorganisaties. Voor hen geldt dat zij gebruik kunnen maken van de bestaande regelingen zoals NOW en TVL en niet van de sportregeling zoals eerder in deze brief beschreven. Zij zouden daarom ook hun belang het best bij een organisatie als MKB Nederland kunnen neerleggen. 

Hoewel het onduidelijk is wie de brievenschrijver precies vertegenwoordigt, hebben bovenstaande koepelorganisaties een open uitnodiging gedaan voor een gesprek op korte termijn. Tot op heden is daar echter niet op ingegaan. Het hoeft geen betoog dat alle koepels het belang van het leren zwemmen en de zwemveiligheid van elk kind even belangrijk vinden. En dat wij ernaar uitzien dat zwemles weer gegeven mag worden.

Nuttige links en contacten

Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *