Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Lokaal Nieuws

Adviseur lokale sport bij versterken sportclubs, kaderleden en vrijwilligers

Medio 2018 ondertekenden minister Bruins, NOC*NSF en vele betrokken organisaties het nationaal sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. In zes deelakkoorden is aandacht voor de thema’s inclusieve sport, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport inspireert. In navolging op het nationale akkoord stimuleren VWS, VSG en NOC*NSF de totstandkoming van lokale (en regionale) sportakkoorden.
Realisatie lokale sportakkoorden – uitvoering ambities op lokaal niveau. Om de ambities uit het Nationaal Sportakkoord te realiseren is het belangrijk dat gemeenten, sport- en beweegaanbieders en andere stakeholders op lokaal (en waar mogelijk regionaal) niveau hieraan uitvoering geven. Lokale sportakkoorden zijn daarvoor het aangewezen instrument. In een lokaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij in samenwerking met elkaar de ambities op het gebied (of met behulp) van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken. De afgelopen periode werd door het hele land, ook in Zeeland, onder begeleiding van onafhankelijke Sportformateurs lokale sportakkoorden gerealiseerd.

VERSTERKING SPORTCLUBS, KADERLEDEN EN VRIJWILLIGERS

Het is van belang om na de totstandkoming van de lokale sportakkoorden blijvend in samenwerking met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen na te streven en hieraan uitvoering te geven. Daarom zetten de gezamenlijke partijen in de sport (NOC*NSF, sportbonden en NL Actief) in op het versterken van sportclubs, kaderleden en vrijwilligers. De sportclubs worden versterkt op het gebied van zelfredzaamheid en/of maatschappelijke betrokkenheid. Zo wordt gestimuleerd dat sportclubs die willen bijdragen aan de ambities van een Lokaal Sportakkoord, ook daadwerkelijk en blijvend kunnen bijdragen.

ADVISEUR LOKALE SPORT

De Sportformateur is in de lead voor het proces voor de totstandkoming van het lokale sportakkoord en het stimuleren van lokale samenwerking. Hiernaast komt een nieuwe rol: de Adviseur Lokale Sport. Deze werkt namens de gezamenlijke sport (NOC*NSF, sportbonden, NL Actief), gaat zorgen voor de verbinding met de sportlijn (met diverse interventies en ondersteuningsmogelijkheden voor lokale sport- en beweegaanbieders) en is gericht op de lokale organisatie van sport en beweegaanbieders. Deze adviseur vervult zijn rol in nauwe samenwerking met de Sportformateur. In tegenstelling tot de Sportformateur blijft de Adviseur Lokale Sport in beeld nadat het lokale sportakkoord is gesloten. Hij kan daarmee zorgen voor continuïteit bij de opstart van de uitvoeringsfase.

OVER SPORTZEELAND

SportZeeland heeft een onafhankelijke positie in het lokale speelveld, we zijn actief als kennispartner en verbinder in het Zeeuwse sportlandschap en zijn op de hoogte van landelijke en lokale trends en ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen. Daarom zien VWS, VSG en NOC*NSF ons als een geschikte partij die invulling kan geven aan de rol van Adviseur Lokale Sport in Zeeuwse gemeenten. SportZeeland streeft lokaal maatwerk na en bekijkt daarom per situatie samen met de landelijke partijen wat de beste invulling is van de rol van Adviseur Lokale Sport. 

Klik hier voor meer informatie over de Adviseur Lokale Sport binnen jouw gemeente. 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *